ایجاد اعتبار ریالی برای دریافت پیامک اطلاع رسانی رانندگان و مالگان ناوگان

 

به گزارش روابط عمومی کانون :

به اطلاع می رساند متقاضیان دریافت پیامک اطلاع رسانی ( بارنامه ، صورت وضعیت ، شماره هوشمند ، ....... ) پیش از دریافت پیامک می بایست با شماره #80*( ستاره هشتاد مربع ) اقدام به ایجاد و افزایش اعتبار ریالی نمایند .

ضمنا ایجاد این اعتبار ریالی برای راه اندازی USSD سازمان در مرحله بعد الزامی است .