به گزارش روابط عمومی انجمن :

سید جلال موسوی در جلسه ای با معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین از زحمات این معاونت در رابطه با ساماندهی میوه فروش ها در سطح شهر قزوین تشکر کرد.

رئیس انجمن صنفی کامیون داران استان قزوین آمادگی صنوف و تعاونی های حمل و نقل جهت مشارکت با شهرداری جهت ایجاد بارانداز و توقف گاه حاشیه ای را اعلام نمود.

مقدم گفت : ساماندهی مشاغل جزء وظایف ذاتی شهرداری است و تنها با مشارکت صنوف ، تعاونی ها و اتحادیه های مربوطه قابل تحقق است.

وی ضمن استقبال از پیشنهاد مطروحه دستور برگزاری جلسه ای تخصصی با حضور سازمان مربوطه جهت بررسی امکانات و فضاهای موجود را صادر نمود.