🔴 خدمات غیر حضوری که در دستور کار انجمن کامیون داران استان قزوین قرار دارد

به گزارش روابط عمومی انجمن : 

🔻 سید جلال موسوی شرحی  مختصر از خدمات غیر حضوری را که در دستور کار انجمن صنفی کامیون داران می باشد را که موجب تسریع و تسهیل امور کامیون داران خواهد شد را ارائه نمود.

 

🔸 ارائه خدمات مشاوره ای فنی و  تخصصی غیر حضوری.

🔸 پذیرش گزارشات و شکایات به صورت غیر حضوری.

🔸آموزش های حرفه ای مورد نیاز به صورت غیر حضوری.

🔸 پذیرش و تمدید عضویت اعضا به صورت غیر حضوری.

🔸 ثبت نام هایی که مرتبط با نیاز سنجی و تامین نیازمندی های شغلی ، صنفی و تعاونی کامیون داران می باشد.

🔸 نظر سنجی و سایر موارد در دست بررسی.