اجرایی شدن تبصره ذیل ماده 82 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

 

رانندگان وسائط نقلیه سنگین بین شهری ، راهداری و راهسازی که حداقل بیست و پنج سال سابقه حق پرداخت بیمه دارند ، می توانند متناسب با دریافت حقوق و متناسب با روزهای پرداخت حق بیمه و پنجاه و پنج سال سن بازنشسته شوند.