تصویب نامه در خصوص جبران خسارت وارده به ناوگان برون شهری فعال حادثه دیده در اعتراضات صنفی

  به گزارش روابط عمومی کانون:

طبق تصویب نامه شماره 87953/ت 55897 ه مورخ 97/07/05 هیئت محترم وزیران در خصوص جبران خسارت وارده به ناوگان برون شهری فعال در جاده های کشور که به تایید نیروی انتظامی محل وقوع حادثه ، در جریان اعتراضات صنفی مورد تعرض اشخاص ثالث برای ادامه فعالیت قرار گرفته و دچار خسارت مالی شده اند، تا سقف مبلغ دویست میلیارد (200/000/000/000)    ریال از محل درآمدهای موضوع تبصره (4) الحاقی به ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی – مصوب 1374- بر اساس دستورالعمل مصوب وزیر راه و شهرسازی هزینه نماید.

خسارت وارده به نفتکش های جاده پیمای تحت اجاره به ترتیب فوق نیز از سوی شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور قایل پرداخت است .